fbpx Skip to main content

Lejevilkår for Lokalstillads.dk

Tilbudsgrundlag/forsikring:

Eventuelle reparationer eller udskiftning af plastik, net eller teltdug, som følge af vindstyrker over 15,0 m/sekund i stødene, er ikke medregnet.

Til dækning af forsikring, iht. Standardlejevilkår, faktureres der 6,5 %i forsikring/miljøtillæg pr. faktura.

I skadetilfældefaktureres selvrisiko på 30.000 kr. særskilt.

I forbindelse med opsætning af stilladser på tage, er eventuelle skader på taget som følge af belastning fra stilladset, ikke indeholdt i nedenstående tilbud.

Udestue tage mv. hvorpå der ikke kan monteres stilladser, skal være demonteret, af anden entreprenør, inden montage af stillads opstartes. Eventuelle udgifter i forbindelse med dette er ikke indeholdt i nedenstående tilbud.

I forbindelse med kørsel, langs facader hvorpå der skal monteres eller demonteres stillads, er eventuelle skader på terræn eller belægninger, grundet kørsel med lastbil, trucks mm. over 3500kg. ikke indeholdt i nedenstående tilbud. Eventuelle krav til udlægning og leje af køreplader mm. i forbindelse med kørsel med lastbil, trucks mm. Er ikke indeholdt i tilbuddet, og skal udføres af anden entreprenør inden montage af stillads

Lokalstillads.dk tager forbehold for eventuelle skader på beplantning. Beskæring af træer og buske mm. skal udføres af anden entreprenør, inden montage af stillads påbegyndes. Eventuelle udgifter i forbindelse med beskæring samt eventuelle krav til reetableringer, er ikke indeholdt i nedenstående tilbud.

Ekstraarbejde og faktureres til kr.: 850 pr. arbejdstime ekskl. moms (fx ombygning, konsolflytning, åbning af duge i overdækninger, snerydning, rengøring af stillads m.m.). Udenfor normal arbejdstid må påregnes et tillæg. Plastic og net regnes for solgt til lejer og evt. bortskaffelse er ikke indeholdt i tilbuddet. Priser på tilbehør (fx hejs, skakt, trappe) er stk. priser og tilbudspriserne (både montagepris og leje) skal ganges op med det ønskede antal.

Beregninger på belastning udføres på særskilt regning.

Offentlig vej:

Såfremt tilbuddet accepteres af kunden skriftligt, sørger kunden for at indhente alle relevante tilladelser til opførelse af stilladset på den ønskede placering.

Såfremt tilladelser ikke er indhente og Lokalstillads APS får tildelt afgifter eller lign. For manglende tilladelser – overgår alle afgifter/bøder til bygherre som har hyret Lokalstillads APS.

Hvis andet er aftalt bliver afgifter til offentlige instanser for råde over vejarelaer, eller i forbindelse med montage eller demontage af stilladset ikke medregnet i tilbuddet. Og vil blive afregnet særskilt.

Lejeperiode:

Lejen beregnes med 7 dage pr. uge, uanset eventuelt vejrlig, ferier og flyttedage. Minimumsleje 3 dage.

Opgaver som kræver tilladelse for brug af offentlig vej skal varsles mindst 5 arbejdsdage før start og afmelding.

Før afmelding, forventes det, at stilladset er fri for el-ledninger og egne reklamer, samt er fejet rent for støv og affald og fri for beton- og mørtelrester.

El-hejs efterlades med wire helt oprullet.
Huller i murværk lukkes med klar silikone, hvis ikke andet er aftalt.

Vi lukker som udgangspunkt med klar silikone, hvorfor kunden må stille andet til rådighed såfremt der ønskes specielle materialer til lukning af huller.

Al oprydning på stillads ved demontering udføres på særskilt regning.

Forsinkelse:

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92, § 24, samt når: Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.

Eller arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse – jf. AB 92, § 25, stk. 1 – betaler udlejer en dagbod på 1 o/oo pr. arbejdsdag af montageprisen ekskl. moms, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkelsen varer.

Ventetid på nedtagning må påregnes i travle perioder.

Brug og opstilling:

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i tilbuddet og på ibrugtagningsskiltet.

Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat stillads, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv.

Det forudsættes, at arealet, hvor stilladset skal opsættes, ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig, jf. nedenfor pkt. 4, afsnit 2. Salt og ætsende væsker må ikke anvendes på stillads.

Vedlagt nærværende tilbudsskrivelse: 1. Standard lejevilkår af 2019. 2. Brugervejledning Stillads

Hent lejevilkår (.pdf)

Dansk Byggeri

Her kan du hente Dansk Byggeri’s lejevilkår

Lokalstillads

Her kan du hente Lokalstillads’s lejevilkår